Kiểm tra thời gian bảo hành online

Chú ý: Nếu IMEI trên máy điện thoại của bạn dài hơn 15 ký tự thì chỉ nhập vào 15 ký tự đầu tiên.